Přeložit
Nebo použijte Google Translate
Co je to?
prod-img
Myš G700s Rechargeable Gaming Mouse  M-R0017

Vytváření maker pro herní myši a klávesnice pomocí Logitech Gaming Software

Aktualizováno:  01/13/2017 02:38 PM
Logitech Gaming Software (LGS) můžete využít pro vytváření maker, které automaticky provedou sérii kliknutí tlačítek myši a/nebo stisků kláves, aktivovaných jedním stiskem tlačítka myši, nebo stiskem klávesy G či funkční klávesy. 
Začínáme s klávesnicí nebo herní myší v režimu Automatická detekce hry
 1. Ujistěte se, že je vaše herní myš nebo klávesnice připojena pomocí dodaného kabelu USB. Pokud je vaše herní myš bezdrátová, ujistěte se, že je nabitá a přijímač USB je řádně připojen k portu USB.
 2. Spusťte Logitech Gaming Software (LGS).
 3. Vyberte své herní zařízení a přejděte do záložky Domů.
 4. Je-li to relevantní, ujistěte se, že je myš nebo klávesnice nastavena do režimu Automatická detekce hry.
 5. Klikněte na ikonu Přizpůsobení tlačítek, Přizpůsobení kláves G-key nebo Přizpůsobení funkčních kláves ve spodní části obrazovky.

  Přizpůsobení tlačítek a kláves

 6. V poli Profily vyberte profil, pro který chcete vytvořit makro.
 7. Pro spuštění Editoru příkazů poklikejte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko a vyberte Přiřadit nový příkaz nebo Upravit příkaz. Editor příkazů můžete také spustit kliknutím na znaménko „+“ na panelu Příkazy.

  Příkazy

  POZNÁMKA: Levé a pravé tlačítko myši bude možné přizpůsobit teprve poté, co jejich základní funkce přiřadíte jiným tlačítkům na myši.
 8. V levém podokně Editoru příkazů vyberte záložku Stisk více kláves.
 9. V poli Název přidělte makru jedinečný název, který vám jej pomůže identifikovat.

Začínáme s herní myší v režimu Integrovaná paměť
 1. Ujistěte se, že je vaše herní myš připojena pomocí dodaného kabelu USB. Pokud je vaše herní myš bezdrátová, ujistěte se, že je nabitá a přijímač USB je řádně připojen k portu USB.
 2. Spusťte Logitech Gaming Software (LGS).
 3. Vyberte svou herní myš a přejděte do záložky Domů.
 4. Ujistěte se, že je myš nastavena do režimu Integrovaná paměť.
 5. Klikněte na ikonu Přizpůsobení integrovaného profilu ve spodní části obrazovky.

  Přizpůsobení integrovaného profilu

 6. Pro spuštění Editoru příkazů poklikejte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko a vyberte Přiřadit nový příkaz nebo Upravit příkaz
  POZNÁMKA: Levé a pravé tlačítko myši bude možné přizpůsobit teprve poté, co jejich základní funkce přiřadíte jiným tlačítkům na myši.
 7. V levém podokně Editoru příkazů vyberte záložku Víceklávesové makro.

Přidání akce myši do makra
 1. Klikněte pravým tlačítkem kamkoli do části Stisk kláves Editoru příkazů a najeďte na Vložit akci myši. Zobrazí se následující možnosti: 
  • Levé tlačítko 
  • Střední tlačítko 
  • Pravé tlačítko 
  • Kolečko 
  • Zvláštní tlačítko
 2. Pro každé z tlačítek myši můžete přiřadit akci stisknutí, uvolnění nebo kliknutí. Pokud zvolíte akci Kliknutí, LGS automaticky přidělí akce stisknutí a uvolnění v tomto pořadí. 
  POZNÁMKA: Ačkoli můžete akce uvolnění a stisknutí přiřazovat samostatně, doporučujeme je přidávat v pořadí za sebou. Jinak se při spuštění makra bude tlačítko považovat za stisknuté.
 3. Chcete-li odstranit akci, v části Stisk kláves klikněte pravým tlačítkem na příslušnou akci a vyberte Odstranit. Podržením levého tlačítka a tažením myši můžete vybrat více akcí.
 4. Jakmile je makro dokončeno, klikněte na OK. Makra klávesnice musí obsahovat alespoň jeden stisk klávesy. Dokud vaše makro nesplní tento požadavek, zůstane tlačítko OK zašedlé.
  POZNÁMKA: Pokud jste Editor příkazů otevřeli z podokna Příkazy s klávesnicí nebo myší v režimu Automatická detekce hry, bude nutné makro přetáhnout ze seznamu Příkazy na tlačítko myši nebo klávesu klávesnice v okně Přizpůsobit tlačítka. Název makra se zobrazí nad tlačítkem myši nebo klávesou klávesnice.

Také viz část Příklady akcí myši.

Přidání stisku klávesy do makra:
 1. Na záložce Stisk více kláves nebo Víceklávesové makro v Editoru příkazů klikněte na Spustit záznam pro zahájení zadávání stiskům kláves. 
  POZNÁMKA: Vyberte Zaznamenat prodlevy mezi akcemi pro automatické přidávání prodlev mezi vámi zadávané stisky kláves. Pokud například stisknete klávesu A a vyčkáte 4 sekundy před stisknutím klávesy B, LGS automaticky zahrne tyto prodlevy do makra. Tato funkce není k dispozici u myši v režimu Integrovaná paměť.

  Spustit záznam

 2. Tiskněte klávesy nebo pište na klávesnici stejně jako ve hře. 
  POZNÁMKA: LGS registruje pouze klávesy, které jsou stisknuty, ne symboly, které se objeví v důsledku stisku kláves. Chcete-li vložit symbol „!“ do svého makra, LGS zobrazí akce stisknutí a uvolnění klávesy shift, a stisknutí a uvolnění klávesy 1.
  TIP: Pro pochopení, jak ručně přidávat prodlevy a akce myši do vámi vytvářených maker pomocí LGS si pročtěte ostatní části tohoto článku.
 3. Po dokončení přidávání požadovaných stisků kláves klikněte na Ukončit záznam.
 4. Stisky kláves můžete do makra přidat i po ukončení záznamu. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou akci v části Stisk kláves a vyberte Zaznamenat před nebo Zaznamenat za. V závislosti na vybrané volbě se nové stisky kláves přidají před nebo za akci, kterou jste vybrali. Po dokončení přidávání doplňkových stisků kláves klikněte na Ukončit záznam.
 5. Kliknutím na OK makro uložte. Makra klávesnice musí obsahovat alespoň jeden stisk klávesy. Dokud vaše makro nesplní tento požadavek, zůstane tlačítko OK zašedlé.
  POZNÁMKA: Pokud jste Editor příkazů otevřeli z podokna Příkazy s klávesnicí nebo myší v režimu Automatická detekce hry, bude nutné makro přetáhnout ze seznamu Příkazy na tlačítko myši nebo klávesu klávesnice v okně Přizpůsobit tlačítka. Název makra se zobrazí nad tlačítkem myši nebo klávesou klávesnice.

Přidání prodlevy do makra
Vkládání prodlev mezi akce makra umožní vykompenzovat zpoždění a čas potřebný k provedení herních akcí. Pokud si například provedení určité herní akce vyžádá 2 sekundy, je nutné do makra přidat prodlevu, aby před provedením zbytku sekvence vyčkalo 2 sekundy. Prodlevy mezi stisky kláves můžete nechat přidávat automaticky zaškrtnutím pole Zaznamenat prodlevy mezi akce v části Stisk kláves. Mezi akce myši je však nutné prodlevy přidávat ručně. Stejný postup platí pro ruční přidávání prodlev mezi stisky kláves:
 1. V části Stisk kláves Editoru příkazů klikněte pravým tlačítkem na akci, před kterou chcete přidat prodlevu.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte Vložit prodlevu.

  Vložit prodlevu

 3. LGS automaticky vkládá 0,5sekundovou prodlevu. Chcete-li přizpůsobit délku prodlevy, poklikejte na vstup v části Stisk kláves nebo klikněte pravým tlačítkem na akci prodlevy a vyberte Upravit.
 4. Zadejte hodnotu v milisekundách a poté stiskněte Enter pro uložení.

  Zadat hodnotu

Také viz část Příklady akcí myši a stisků kláves s prodlevami.

Výběr možnosti opakování makra
Pro výběr možnosti opakování makra můžete použít Editor příkazů. LGS automaticky nastavuje možnost opakování Žádné. Můžete si vybrat ze tři možností opakování: Žádné, Při stisknutí a Přepnout
POZNÁMKA: Funkce možnosti opakování nebude k dispozici, pokud se myš nachází v režimu Integrovaná paměť.
 1. V okně Editoru příkazů otevřete makro, u kterého chcete nastavit opakování. 
 2. V poli Možnosti opakování klikněte na šipku dolů na pravé straně.

  Možnosti opakování

 3. V rozbalovací nabídce vyberte jednu z následujících možností: 
  • Žádné: Makro provede stisky kláves pouze jednou. 
  • Při stisknutí: Po výběru této možnosti se bude makro opakovat, když budete držet přiřazené tlačítko stisknuté. 
  • Přepnout: Stisknutím tlačítka aktivujete makro, které se bude opakovat, dokud tlačítko znovu nestisknete. 
  POZNÁMKA: Prodleva mezi opakováními makra je automaticky nastavena na 25 milisekund. Délku prodlevy si můžete přizpůsobit nastavením hodnoty v poli Prodleva (milisekundy).
 4. Kliknutím na OK uložte změny.

Příklady akcí myši
V rámci tohoto příkladu si vytvoříme makro poklikání pro lepší porozumění, jak akce myši fungují.
 1. Řiďte se postupem Začínáme popsaným výše.
 2. Klikněte pravým tlačítkem do části Stisk kláves, najeďte na text Vložit akci myši, poté najeďte nad možnost Levé tlačítko v rozbalovací nabídce, a v druhé rozbalovací nabídce vyberte Kliknutí.
 3. Zopakujte krok 2 pro vložení druhé akce kliknutí levým tlačítkem.
 4. Kliknutím na OK makro uložte.

  Poklikání


Příklady akcí myši a stisků kláves s prodlevami
V rámci tohoto příkladu si sestavíme makro na spuštění Správce zařízení, abychom si procvičili stisky kláves a prodlevy.
 1. Řiďte se postupem popsaným v části Začínáme.
 2. Klikněte na Spustit záznam, stiskněte a podržte klávesu Windows, stiskněte klávesu E a uvolněte klávesu Windows. V části Stisk kláves se nachází následující příkazy: 

  Stisk kláves

  POZNÁMKA: V závislosti na použité klávese Windows se mohou zobrazit okna vpravo namísto okna vlevo. 
 3. Klikněte pravým tlačítkem na část Stisk kláves, najeďte na Vložit akci myši, a poté nad Pravé tlačítko. V rozbalovací nabídce vyberte Kliknout.
 4. Potřebujeme přidat prodlevu mezi stisky kláves a akce kliknutí pravým tlačítkem, aby byl dostatek času umístit kurzor na tlačítko Počítač v podokně Navigace. Klikněte pravým tlačítkem na akci Stisknout pravé tlačítko a vyberte Vložit prodlevu. Dále poklikejte na akci prodlevy, zadejte 4000 (4 s) a stiskněte Enter.

  Prodleva více kláves

 5. Zopakujte krok 3, avšak vložte akci kliknutí Levým tlačítkem.
 6. Přidejte prodlevu mezi akce Uvolnit pravé tlačítko a Stisknout levé tlačítko, aby byl dostatek času pro umístění kurzoru nad možnost Spravovat v rozbalovací nabídce. Klikněte pravým tlačítkem na akci Stisknout levé tlačítko a vyberte Vložit prodlevu. Dále poklikejte na akci prodlevy, zadejte 4000 (4 s) a stiskněte Enter.

  Uživatelem přidaný obrázek

 7. Kliknutím na OK makro uložte.

VAŠE PROBLÉMY PŘETRVÁVAJÍ?


Komunita může znát odpověď

KOMUNITNÍ PODPORA Kontakt